Svenska Dogo Canarioklubbens årsmöte

17 Februari 2013, Örebro brukshundsklubb

 

§ 1. Mötets öppnande

SDCK´s ordförande Patrick Huisman förklarar årsmötet för SDCK 2013 öppnat och hälsar gamla som nya medlemmar välkomna.

 

§ 2. Justering av röstlängd.

25 st närvarande varav 16 st är medlemmar av SDCK.

 

§ 3. Val av ordförande till mötet.

Ludwig Tercha föreslås som mötesordförande, enhälligt ja.

SDCK´s ordförande överlämnar ordet till Ludwig Tercha.

 

§ 4. Val av protokollförare för mötet.

Ann-Louise Haag för mötesprotokoll.

 

§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Ida Gustavsson och Patrick Huisman.

 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt.

Beslut om att alla har närvarorätt, samt yttranderätt, enhälligt ja. Vid eventuell röstning äga endast medlemmar av SDCK rösträtt.

 

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Enhälligt ja.

 

§ 8. Fastställande av dagordning.

Föreslagen dagordning fastställdes utan ändring.

 

§ 9. Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelser.

 

Årsredovisning SDCK 2012:

Resultaträkning:

Inkomster:

Medlemsavgifter:                                 5250 sek

Utgifter:

Kontoavgift (bank):                               -400 sek

Hyra av BHK, Ludvika:                       -500 sek

Webbhotell/hemsida:                           -259 sek

Saldo 2012-12-31:                              4091 sek

Balansräkning:

Tillgångar:                                                0

Skulder:                                                    0

Revisorerna har inget att tillägga/anmärka.

 

Avelsrekommendationer som tidigare satts för valphänvisning via SDCK står fast. Förslag om att tillsätta en avelskommitté. Förslaget tas upp på nästkommande styrelsemöte.

 

§ 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Fastställs.

 

§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.

Styrelsen har fullföljt den tidigare verksamhetsplanen sedan föregående årsmöte som innefattat bildande av bl.a förening, föreningskonto och hemsida.

Haft stadgeenliga styrelsemöten.

Anordnat DC-träff i södra Sverige.

 

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beviljas.

 

§ 13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Tillsätta arbetsgrupp i och med arbetet att utforma RAS, se §19:1.

Tillsätta arbetsgrupp i och med eventuella möjligheter att medverka på Rastorget med rasmonter under Svensk Vinnare Stockholm, se §19:2.

Förslagsvis anordna ett antal DC-träffar.

Se över möjligheterna att anordna Inofficiell utställning.

 

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Fasta avgifter står kvar så som webbhotell, hemsida mm.

Fastställande av nuvarande medlemsavgifter.

Uppfödare som är medlem i SDCK skall kunna betala valpköpares medlemsavgift till reducerat pris av 100 kr, gäller ägaren till köpt valp.

 

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Saknas.

 

(paus på 10-15 min)

 

§ 14.    Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Ordförande presenterar valberedningens förslag till styrelse, vilket godtas enhälligt ja.

 

Till ordförande valdes för en tid av 1 år, Patrick Huisman.

Till ledamöter valdes:

Anders Strandberg Wallmon (kvarvarande styrelseledamot  på 1 år)

Angelica Axelsson Ljung (kvarvarande styrelseledamot  på 1 år)

Susanne Vikstrand (kvarvarande styrelseledamot  på 1 år)

Rouyha Rahimi (invald styrelseledamot på 2 år)

Mathias Sjörs (invald styrelseledamot på 2 år)

Jessica Westman (invald styrelseledamot på 2 år)

Till suppleanter valdes för en tid av 1 år:

Nina Brodd (tjänstgörningsordning 1)

Martin Lindgren (tjänstgörningsordning 2)

 

§ 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

Valberedningen föreslår omval av Bitte Gustavsson till revisor.

Till revisor i en tid av 1 år valdes Bitte Gustavsson.

Revisor nr 2 står som vakant.

Valberedningen föreslår omval av Lenny Hopmann till revisor suppleant.

Till revisorsuppleant i en tid av 1 år valdes Lenny Hopmann.

Revisorsuppleant 2 står som vakant.

 

§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

Förslag inkommer på omval av Jessica Svensson som sammankallande, enhälligt ja.

Förslag inkommer på omval av Jeray Anklev, samt nyval av Ann-Louise Haag, enhälligt ja.

 

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

Enhälligt ja.

 

§ 18. Behandling av ärenden som senast 8 veckor före årsmötet skriftligen inkommit till styrelsen eller ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte.

Inga motioner har kommit styrelsen tillhanda.

 

(Kaffepaus och bensträckare)

 

§ 19. Övriga frågor.

Mötesordförande Ludwig Tercha överlämnar här ordet till nyvalde ordföranden Patrick Huisman och passar samtidigt på att tacka för förtroendet.

 

1: Tillsättande av arbetsgrupp gällande utformadet av RAS.

SDCK´s RAS har påbörjats så smått, behovet av en arbetsgrupp är stort så att detta arbete färdigställs. Frågan ställs öppet om någon kan tänkas ingå i arbetsgruppen RAS? Ann-Louise Haag, Jessica Vestman och Nina Brodd meddelar intresse att ingå i arbetsgruppen.

Styrelsen skall vid nästkommande styrelsemöte besluta om arbetsgruppens utformande ang. RAS.

 

2: Tillsättande av arbetsgrupp gällande Svensk Vinnare och plats vid Rastorget.

Då det har visats intresse av medlemmar bl.a, samt att Svensk Vinnare December 2013 är ett lämpligt tillfälle att sprida information m.m för övriga intresserade av SDCK som klubb bör en arbetsgrupp tilldelas denna uppgift om det är möjligt i dagsläget, ekonomiskt, antal medlemmar som kan tänkas hjälpa till, hur eventuell rasmonter skall utformas m.m.

Intresse anmält av Ida Gustafsson och Sebastian Rosenberg.

Styrelsen skall vid nästkommande styrelsemöte se över gällande arbetsgrupps utformande, samt vilka som skall ingå i denna.

Kassören påpekade även att det kommit in via mail ett visat intresse av ej närvarande medlemmar att kunna tänka sig hjälpa till vid olika saker gällande SDCK. Kontakt kommer att tas med dessa angående  §19:2.

 

3: Fråga gällande sponsorer till SDCK. SDCK som klubb har under ett tidigare styrelsemöte föregående år beslutat att kunna ta emot sponsorer, ifrån enskild person eller företag.

 

4: Fråga gällande webansvarig för SDCK.nu, samt för den FB-sida som finns. Förslag inkommer på Martin Lindgren som kommer att tillfrågas, samt att beslut angående webansvarig tas upp vid nästkommande styrelsemöte.

 

§ 20. Mötet avslutas.

SDCK´s ordförande tackar alla närvarande både fyrbenta som tvåbenta och förklarar årsmötet avslutat.

 

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben