Protokoll fört vid Svenska Dogo Canarioklubbens årsmöte

28 januari 2012, Ludvika brukshundsklubb

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Patrick Huisman hälsar alla välkomna till SDCK´s första ordinarie årsmöte och förklarar mötet öppnat kl. 14.30

 

§ 2. Justering av röstlängd.

19st

 

§ 3. Val av ordförande till mötet.

Patrick Huisman

 

§ 4. Val av protokollförare för mötet.

Ann-Louise Haag

 

§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jonas Lundberg samt Christian Skalare

 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt.

Alla närvarande beslutas ha yttrande- och rösträtt

 

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Enhälligt Ja

 

§ 8. Fastställande av dagordning.

Föreslagen dagordning fastställdes utan ändring.

 

§ 9. Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelser.

Rasklubben har sedan dess den blev avtalsansluten till SKK, den 5 december 2011, inte haft någon ekonomisk omsättning till dags datum.

Ordförande går igenom tidigare avelsrekommendationer som skrevs under första mötet inför bildande av rasklubben, den 4 juni 2011. Förslag på ändringar av avelsrekommendationerna från Ordförande som framtagits i samarbete med SKK läses upp, se bilaga 1. Frågan tas upp om att ändra utställningskrav från att avelsdjur ska ha tilldelats Good till; ska ha tilldelats Very Good eller Excellent. En öppen omröstning sker och beslut fattas om ändring till Very Good. Förfrågan om tillägg på utställningskrav på aveldsjur; kan undantag göras gällande utländskt, icke svenskägt avelsdjur? Omröstning sker, enhälligt ja. Beslut fattas därmed att tillägg på utställningskrav gällande utländskt, icke svenskägt avelsdjur skrivs. Bilaga på avelsrekommendationer bifogas protokoll.

 

§ 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Rasklubben har sedan dess den blev avtalsansluten till SKK, den 5 december 2011, inte haft någon ekonomisk omsättning till dags datum.

 

§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.

Samtliga uppdrag genomförda, rasklubben avtalsansluten till SKK.

 

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Enhälligt Ja

 

§ 13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Förfrågan angående utformning av RAS, finns någon frivillig att åta sig detta uppdrag. Då ingen frivilligt åtar sig detta beslutar styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för detta ändamål. Denna arbetsgrupp skall vara tillsatt före nästkommande styrelsemöte. Förfrågan ges till 3 personer, Gaute Larsen, Miranda Karlsson samt Eva Johansson, som kontaktas via telefon då hon ej kunde närvara under mötet. Svar skall ha inkommit till styrelsen senast innan nästkommande styrelsemöte.

 

Här togs en paus på 10 min

 

Frågan tas upp angående utformning av hemsida. Förfrågan ges till två personer, Gaute Larsen samt Eva Johansson, att handha uppdraget att utforma en hemsida för rasklubben. Båda godkänner förfrågan och arbetet skall påbörjas under detta verksamhetsår. Ordförande ger förslag på 3 administratörer för hemsidan då den är färdigställd för att hålla sidan kontinuerligt uppdaterad, förslaget godkänns enhälligt. Beslut angående vilka som skall utses till administratörer bordläggs till nästkommande styrelsemöte.

 

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Enhälligt beslut om att medlemsavgiften för rasklubben skall uppgå till 250kr

per enskild medlem, respektive 50 kr för familjemedlem. Detta innefattar enbart medlemskap i Svenska Dogo Canarioklubben.

 

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget

Förslag till rambudget saknas

 

§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Valberedningen informerar om att Martin Lindgren samt Jessica Svensson, som ej kunde närvara under mötet, står till förfogande vid förtroendeval.

 

Till ordförande valdes: Patrick Huisman

Invalda:

Vice Ordförande: Anders Strandberg Wallmon

Sekreterare: Ann-Louise Haag

Kassör: Angelica Axelsson Ljung

Ledamot/Avelsråd: Susanne Vikstrand

Suppleanter:

Anna Wallmon – tjänsteordning 1

Martin Lindgren – tjänstordning 2

 

§ 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

Till revisor valdes:

Bitte Gustavsson samt Jessica Medén

Till revisorsuppleanter valdes:

Jonas Lundberg samt Lenny Hopman

 

§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

Till valberedning valdes:

Jessica Svensson – sammankallande

Jeray Anklev

Christian Skalare

 

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

 

§ 18. Behandling av ärenden som senast 8 veckor före årsmötet skriftligen inkommit till styrelsen eller ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte

Inga motioner har inkommit till styrelsen, inga övriga ärenden.

 

§ 19. Övriga frågor

Inga övriga frågor

 

§ 20. Mötet avslutas

Patrick Huisman tackar åter alla för deras medverkan till att starta upp SDCK, Svenska Dogo Canario klubben, och förklarade mötet avslutat.

 

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben