Årsmöte för

Svenska Dogo Canarioklubben

Örebro Brukshundsklubb 20160312 Kl. 12.00

 

§1 Mötets öppnande.

Angelica Axelsson Ljung hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2 Justering av röstlängden.

14 personer närvarade, 11 av dessa är medlemmar och innehar därmed rösträtt.

§3 Val av ordförande för mötet.

Förslag på Patrick Huisman godkändes av årsmötet. Angelica Axelsson Ljung

lämnade över ordet.

§4 Val av protokollförare för mötet.

Förslag på Tora Knifström, godkändes av årsmötet.

§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med

ordförande skall justera protokollet.

Förslag lämnades på Jill Persson samt Caroline Karlsson, båda godkändes av

årsmötet.

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt.

Årsmötet beslutade att alla närvarande på årsmötet hade närvaro- och yttranderätt.

§7 Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

Enhälligt Ja.

§8 Fastställande av dagordningen.

Dagordningen fastställdes.

§9 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning, redogörelse för

arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

• Kassör Fredrik Sundman gick igenom klubbens årsredovisning, denna

godkändes av årsmötet och lades därmed till handlingarna.

• Styrelsen har under 2015 tagit fram ett förslag på första version av RAS.

Denna presenterades och godkändes av årsmötet.

• Fredrik presenterade revisorernas berättelse.

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa

uppkommen vinst eller förlust.

Fredrik gick igenom klubbens bokslut med balans- och resultaträkning. SDCK har

under 2015 gått med vinst på 3149 kronor.

§11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Styrelsen har genomfört de uppdrag som föregående årsmöte givit;

• DC- träff genomfördes med lyckat resultat.

• En första version av RAS har tagits fram.

• Hemsidan har fortlöpande uppdaterats med viktig information.

• Styrelsen har aktivt arbetat för att behålla samt öka antalet medlemmar i

klubben.

• MH- dag/helg planerades under2015, men kunde inte genomföras p.g.a. att

Grums Brukshundsklubb, där detta skulle hållas, inte kommit igång med MH

under året.

• Försök har gjorts med en sluten Facebookgrupp för medlemmar i SDCK.

§12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Enhälligt Ja.

§13

A) Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan 2016.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes av årsmötet.

B) Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Styrelsens förslag till rambudget godkändes av årsmötet.

C) Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Årsmötet beslutade att låta medlemsavgiften vara oförändrad kommande år.

250 kronor/person. Familjemedlem 50 kronor samt reducerat pris för

valpköpare 100 kronor.

§14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §8

samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

• Ordförande: Valberedningen lämnade förslag på Patrick Huisman. Godkändes

av årsmötet.

• Vice Ordförande: Angelica Axelsson Ljung, kvarstår 1 år.

• Kassör: Fredrik Sundman, kvarstår 1 år.

• Styrelseledamöter: Valberedningen lämnade förslag på Ulla-Britt Norberg

samt Tora Knifström. Båda godkändes av årsmötet.

• Suppleanter: Förslag gavs på Therese Fors (tjänstgöringsordning 1, 1år) samt

Maria Otterström (tjänstgöringsordning 2, 1 år). Godkändes av årsmötet.

§15 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.

Inga förslag. Lämnades tills vidare vakant.

§16 Val av valberedning enligt §10 i stadgarna.

Förslag gavs på plats; Bjarne Bäckström (sammankallande), Anna Wallmon samt

Jeray Anklev. Godkändes av årsmötet.

§17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

Enhälligt Ja.

§18

Övriga ärenden:

• Sms- kontakt/telefonlista: förfrågan ifall sms önskas av medlemmarna utöver

mail, då viktig information ska skickas ut. Närvarande medlemmar tyckte att

detta är en god idé. Kassör Fredrik Sundman tar ansvar för telefonlistan.

• Slutna Medlemsgruppen på Facebook avslutas då den i stort sett inte

används. Vanliga Facebooksidan fyller den funktionen.

• Ändring i stadgarna §8 (Styrelse), till ojämnt antal ledamöter. Ändring till 3

ledamöter. Godkändes av årsmötet.

• Förfrågan om intresse finns av att ha en omplaceringssida på hemsidan.

Positivt svar från medlemmar på årsmötet, styrelsen skall jobba med detta

under året.

• Medlem lämnar förslag på att man skall få en påminnelse när det är dags

att förnya sitt medlemsskap. Kassören gör redan detta, mail skickas ut när det

är dags att betala sin medlemsavgift.

§20 Mötet avslutas.

Mötesordförande Patrick Huisman tackade samtliga för att de närvarat och förklarade

mötet avslutat.

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben