.

Svenska Dogo Canarioklubben

Årsmötet 20150614

Plats. Örebro Glanshammar Tid. Kl. 11.00

Dagordning

§ 1. Mötets öppnande.

Ordförande Angelica Axelsson Ljung hälsar samtliga välkomna och förklarar därmed mötet öppnat.

§ 2. Justering av röstlängd.

14 närvarande, samtliga är medlemmar och innehar rösträtt.

§ 3. Val av ordförande för mötet.

Förslag på Patrick Huisman godkännes. Ordförande Angelica A Ljung lämnar över ordet.

§ 4. Val av protokollförare för mötet.

Förslag på Angelica A Ljung, godkännes.

§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Förslag lägges på Anna Wallmon samt Bjarne Bäckström, båda godkännes.

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt.

Samtliga närvarande är medlemmar och har därmed närvaro- och yttranderätt.

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Enhälligt ja.

§ 8. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs.

§ 9. Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning , samt revisorernas berättelse.

Pga uppkomna problem med posten har revisorns berättelse fallit bort i postens hantering. SDCK har därför endast en uträkning om klubbens ekonomi att påvisa. SDCK har under 2014 haft intäkter genom medlemsavgifter, klubbtröjor och betalning av fika vid diverse träffar. Utgifterna har bestått av beställning av klubbtröjor, bankavgifter, hyra av lokal, webhotell, fika vid träffar och möten.

§ 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Balans- och resultaträkning fastställs. SDCK har under 2014 gått med vinst på 1681 kr.

§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.

Styrelsen har genomfört de uppdrag som föregående klubbmöte givit. RAS pågår, SDCK-träff i Värmland genomfördes med lyckat resultat och styrelsen jobbar aktivt för att bemöta medlemmar och även utöka medlemsantalet.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Enhälligt ja.

§ 13. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Godkännes.

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

SDCK fortsätter att ta medlemsavgift på 250 kr/år. Familjemedlem 50 kr/år. Reducerat pris för uppfödare vid valpkull 100 kr/valpköpare.

 

Här tas en paus på 20 minuter.

 

C.Beslut om styrelsens rambudget

Då rambudget fattas gör Ulla-Britt Norberg en snabb uträkning på plats. Se bilaga.

 

§ 14. Val av

A. Ordförande

Valberedningen lämnar förslag på Patrick Huisman. Förslag inkommer på Hans Lundgren. Röstning genom handuppräckning sker. Hans Lundgren utses till ordförande (1 år) efter 7 röster mot 6 röster på Patrick.

B. Ordinarie ledamöter.

Förslag från valberedningen ges på Angelica Axelsson Ljung (2 år) samt Fredrik Sundman (2 år), godkännes.

C.Suppleanter

 

Valberedningens förslag är Tora Knifström (tjänstgörningsordning 1, 1 år) samt Therese Fors (tjänstgörningsordning 2, 1 år). Godkännes.

Ulla-Britt Norberg meddelar att hon lämnar sin plats som styrelseledamot. Förslag lämnas på Patrick Huisman som fyllnad för U-B Norberg, godkännes.

Enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

§ 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna

Ulla-Britt Norberg utses till revisor. Andra revisorposten sätts som vakant.

Jonas Öberg utses till revisorssuppleant. Andra suppleantposten sätts vakant.

§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.

Förslag ges på plats och godkännes. Bjarne Bäckström (sammankallande, 1 år), Anna Wallmon (2 år) samt Camilla Westrin (2 år).

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkt 14 -16.

Enhälligt ja.

§ 18. Behandling av ärenden som senast 8 veckor föra årsmötet skriftligen inkommit till styrelsen eller ärenden som styrelsen hänskjutits till årsmöte.

Inga frågor eller ärenden har inkommit.

§ 19. Övriga frågor.

Mötesordförande informerar att SDCK's ansökan om att få erhålla viltspårschampionat har godkänts fr.o.m 1/1-2016.

Medlemmarna får chansen att ta upp frågor och ideér, bland annat berättas det om missnöje av bemötandet vid välkomstmail till inbetalande medlem, samt att svar på frågor dröjer vid mailkontakt.

De önskar en gästbok på hemsidan eller en grupp på facebook där konversationer kan föras enklare då SDCK's FB-sida i dagsläget endast är en informationssida. Mötesordförande informerar om vikten av beteende och bemötande på sociala medier då det tidigare varit svårt att driva en grupp eller öppen sida för medlemmar. Vi beslutar att göra ett försök med en stängd grupp där enbart medlemmar får vara med för att kunna kommunicera med varandra.

En medlem har varit i kontakt med SKK angående föredrag/föreläsningar och har fått svaret att klubben kan få bidrag till detta. Medlemmen tar även upp statistik på hd- och ad-röntgen, samt att eventuell forskning kommer tas upp på rasen. Det samtalas även om rasen i sitt hemland och hur uppfödare och rasklubben där har påbörjat en 2-årsperiod för att få ett underlag till eventuella hälsorestriktioner inom avelsarbetet.

Samtalet leder till eventuella utställningsansvariga inom styrelsen då det tidigare har saknats kunniga personer på en sådan post.

DC-träff i Sverige diskuteras, vart i Sverige är det lämpligt att utöka med en träff per år. Bör vi ha olika teman, t ex viltspår, BPH osv?

Styrelsen tar till sig dessa frågeställningar och tänker ta upp dem till vidare diskussion vid nästkommande styrelsemöte.

§ 20. Mötet avslutas

Mötesordförande och ordförande tackar samtliga för att de närvarat vid mötet och förklarar mötet avslutat.

 

Bilaga budget:

Svenska Dogo Canarioklubben 

Budget 2015

 

Intäkter

Medlemsavgifter3750

DC träffar1500

Summa intäkter5250

 

Utgifter

Bank 997

Hemsida 369

DC träffar 500

Möten 500

Summa utgifter 2366

 

Årets resultat 2884

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben