Protokoll årsmöte den 29 mars 2014 - Svenska Dogo Canarioklubben

 

§ 1. Mötets öppnande

SDCK's ordförande Patrick Huisman hälsar alla välkomna och förklarar därefter mötet öppnat.

 

§ 2. Justering av röstlängd.

13 närvarande varav 12 är medlemmar.

 

§ 3. Val av ordförande till mötet.

Ludwig Tercha utses av årsmötet till mötesordförande. Ordförande (Patrick Huisman) lämnar över ordet till Ludwig Tercha.

 

§ 4. Val av protokollförare för mötet.

Angelica Axelsson Ljung för protokoll.

 

§ 5. Val av justeringsmän tillika rösträknare.

Fredrik Sundman och Patrick Huisman vals till justeringsmän tillika rösträknare.

 

§ 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt.

Årsmötet beslutar enhälligt ja.

 

§ 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Enhälligt ja.

 

§ 8. Fastställande av dagordning.

Dagordningen fastställs av årsmötet.

 

§ 9. Styrelsens årsredovisning, balans och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelser.

Kassören redovisar klubbens inkomst/utgifter för 2013.

Intäkter:

Medlemsavgifter: 3600

Klubbtröjor: 2570

Spons från rasträff: 400

Återbetalning: 300

Inget angivet 550

Inget angivet 450

Totalt: 7870

Utgifter:

Företagspaket -1300

Örebro BK -1000

Coop: -242,50

Webbhotell: -442,50

Ima Reklam: -4800

ÖBK: -500

Totalt: -8285

Resultat: -415

(2012 års resultat 4091)

 

§ 10. Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

Fastställs av årsmötet.

 

§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit till styrelsen.

 

Ordförande Patrick Huisman går igenom föregående årsmötes uppdrag.

* Tillsätta arbetsgrupp i och med arbetet att utforma RAS, se §19:1; RAS-grupp är tillsatt och styrelsen har fått in ett förslag till RAS. Arbetet behöver kompletteras och fortsätter således under 2014.

* Tillsätta arbetsgrupp i och med eventuella möjligheter att medverka på Rastorget med rasmonter under Svensk Vinnare Stockholm, se §19:2; Styrelsen tillfrågade personer som anmält intresse att hjälpa till, dock kunde inte arbetsgruppen fortsätta i brist på tid, kunskap och klubbens ekonomi.

* Förslagsvis anordna ett antal DC-träffar; DC-träff anordnades i Säffle med lyckat resultat.

* Se över möjligheterna att anordna Inofficiell utställning; Pga klubbens ekonomi avvaktar klubben med att anordna inofficiell utställning.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Enhälligt ja.

 

§ 13 A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.

Godkänns.

 

B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

Mötesordförande informerar om rambudget. Beslut kan inte tas pga att rambudget saknas.

 

C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

Se ovan.

 

(Här tas en paus på ca 20 minuter)

 

§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

Ordförande: Angelica Axelsson Ljung (1 år)

Ledamöter: Ida Gustafsson (fyllnadsval för Mathias Sjörs, 1 år)

Ann-Louise Haag (2 år)

Ulla-Britt Norberg (2 år)

Rouya Rahimi (1 år)

Jessica Westman (1 år)

Suppleanter: Patrick Huisman (1 år)

Röstning sker genom handuppräckning om Fredrik Sundman eller Mathias Sjörs ska fylla andra platsen som suppleant.

Mathias Sjörs får 8 röster, Fredrik Sundman får 5 röster.

Mathias Sjörs (1 år)

 

§ 15. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.

Revisor: Omval av Bitte Gustafsson (2 år)

Plats 2 lämnas vakant.

Revisorsuppleant: Lenny Hopman (2 år)

Plats 2 lämnas vakant.

 

§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.

Förslag saknas från stundande valberedning. Årsmötet kommer med förslag på Jeray Anklev (sammankallande, 1 år), Fredrik Sundman (2 år) och Jessica Svensson (2 år). Årsmötet röstar enhälligt ja.

 

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

Enhälligt ja.

 

§ 18. Behandling av ärenden som senast 8 veckor före årsmötet skriftligen inkommit till styrelsen eller ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte.

Medlem XX har skickat in frågeställning angående krav på röntgen. Medlemmen närvarar på mötet och läser själv upp inskickat mail med tillhörande frågor. Mötesordförande förklarar hur ett hälsoprogram fungerar och vikten av att tänka över vad konsekvenserna blir. Han informerar även om Amstaffklubben och deras ansökan som tog dem 7-8 år att få klar.

Styrelsen i SDCK har behandlat frågan som en motion och gett frågan avslag och frågeställaren godtar svaret.

 

§ 19. Övriga frågor

Mötesordförande tar upp internetanvändande och vikten av att hålla sig neutral, han tar även upp vikten av att klubben håller ihop.

Medlem tar upp MH och diskussion uppstår huruvida det är viktigt eller inte. Vissa anser att det inte passar vår ras. Mötesordförande förklarar att det kan vara bra att uppvisa MH-resultat vid eventuell diskussion om rasförbud.

 

§ 20. Mötet avslutas

Mötesordförande tackar närvarande för sig och förklarar mötet avslutat.

Copyright Svenska Dogo Canario Klubben